Thống kê KQXSMB theo tháng - Thống kế giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

-->
Xem thống kê theo: Năm 2023 - Năm 2022 - Năm 2021 - Năm 2020 - Năm 2019 - Năm 2018 - Năm 2017 -

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 11

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2023
20136
Tổng: 9
93127
Tổng: 9
65761
Tổng: 7
55858
Tổng: 3
13484
Tổng: 2
91484
Tổng: 2
10949
Tổng: 3
98526
Tổng: 8
34562
Tổng: 8
94670
Tổng: 7
08391
Tổng: 0
98375
Tổng: 2
19412
Tổng: 3
85800
Tổng: 0
33859
Tổng: 4
54869
Tổng: 5
95110
Tổng: 1
98371
Tổng: 8
38429
Tổng: 1
49071
Tổng: 8
17948
Tổng: 2
14670
Tổng: 7
57999
Tổng: 8
20952
Tổng: 7
08816
Tổng: 7
11873
Tổng: 0
84757
Tổng: 2
11913
Tổng: 4
03141
Tổng: 5
07426
Tổng: 8
2022
99876
Tổng: 3
67246
Tổng: 0
66819
Tổng: 0
75371
Tổng: 8
33487
Tổng: 5
77471
Tổng: 8
04067
Tổng: 3
66130
Tổng: 3
57765
Tổng: 1
71610
Tổng: 1
81736
Tổng: 9
78611
Tổng: 2
96305
Tổng: 5
12834
Tổng: 7
91006
Tổng: 6
50578
Tổng: 5
05776
Tổng: 3
32592
Tổng: 1
66534
Tổng: 7
80770
Tổng: 7
52091
Tổng: 0
30529
Tổng: 1
47779
Tổng: 6
75996
Tổng: 5
36819
Tổng: 0
67896
Tổng: 5
67857
Tổng: 2
65507
Tổng: 7
25380
Tổng: 8
98112
Tổng: 3
2021
03858
Tổng: 3
29510
Tổng: 1
07267
Tổng: 3
34148
Tổng: 2
66152
Tổng: 7
19821
Tổng: 3
91386
Tổng: 4
94772
Tổng: 9
71952
Tổng: 7
43595
Tổng: 4
33422
Tổng: 4
04211
Tổng: 2
55230
Tổng: 3
53940
Tổng: 4
77626
Tổng: 8
41405
Tổng: 5
99342
Tổng: 6
04960
Tổng: 6
68712
Tổng: 3
45344
Tổng: 8
47579
Tổng: 6
36593
Tổng: 2
24880
Tổng: 8
85856
Tổng: 1
64313
Tổng: 4
81610
Tổng: 1
27824
Tổng: 6
55988
Tổng: 6
28087
Tổng: 5
71738
Tổng: 1
2020
97059
Tổng: 4
32461
Tổng: 7
53818
Tổng: 9
16921
Tổng: 3
96225
Tổng: 7
44571
Tổng: 8
00356
Tổng: 1
46411
Tổng: 2
20047
Tổng: 1
37874
Tổng: 1
56842
Tổng: 6
44516
Tổng: 7
88287
Tổng: 5
28106
Tổng: 6
76818
Tổng: 9
41130
Tổng: 3
82093
Tổng: 2
88630
Tổng: 3
17017
Tổng: 8
92780
Tổng: 8
20561
Tổng: 7
61596
Tổng: 5
00843
Tổng: 7
52664
Tổng: 0
72036
Tổng: 9
23071
Tổng: 8
23126
Tổng: 8
10764
Tổng: 0
83669
Tổng: 5
05104
Tổng: 4
2019
23568
Tổng: 4
93894
Tổng: 3
40911
Tổng: 2
56043
Tổng: 7
63990
Tổng: 9
46181
Tổng: 9
87024
Tổng: 6
37892
Tổng: 1
26502
Tổng: 2
23310
Tổng: 1
04116
Tổng: 7
36744
Tổng: 8
29618
Tổng: 9
86358
Tổng: 3
09208
Tổng: 8
01682
Tổng: 0
25000
Tổng: 0
93484
Tổng: 2
19942
Tổng: 6
72751
Tổng: 6
15315
Tổng: 6
75178
Tổng: 5
89736
Tổng: 9
31742
Tổng: 6
30468
Tổng: 4
16031
Tổng: 4
34257
Tổng: 2
23232
Tổng: 5
40803
Tổng: 3
36896
Tổng: 5
2018
51489
Tổng: 7
54448
Tổng: 2
14832
Tổng: 5
15844
Tổng: 8
01524
Tổng: 6
70455
Tổng: 0
89911
Tổng: 2
33079
Tổng: 6
45669
Tổng: 5
04284
Tổng: 2
65771
Tổng: 8
20970
Tổng: 7
07459
Tổng: 4
25841
Tổng: 5
33888
Tổng: 6
52348
Tổng: 2
96702
Tổng: 2
16644
Tổng: 8
38201
Tổng: 1
02322
Tổng: 4
79721
Tổng: 3
95565
Tổng: 1
06414
Tổng: 5
90956
Tổng: 1
34635
Tổng: 8
74033
Tổng: 6
44616
Tổng: 7
81965
Tổng: 1
98929
Tổng: 1
88321
Tổng: 3
2017
83492
Tổng: 1
99761
Tổng: 7
31134
Tổng: 7
40627
Tổng: 9
90260
Tổng: 6
03355
Tổng: 0
71038
Tổng: 1
03183
Tổng: 1
04327
Tổng: 9
70523
Tổng: 5
02893
Tổng: 2
99365
Tổng: 1
33541
Tổng: 5
35397
Tổng: 6
27798
Tổng: 7
24750
Tổng: 5
35408
Tổng: 8
01622
Tổng: 4
85761
Tổng: 7
33137
Tổng: 0
19753
Tổng: 8
83824
Tổng: 6
80062
Tổng: 8
43268
Tổng: 4
72680
Tổng: 8
55409
Tổng: 9
19011
Tổng: 2
36205
Tổng: 5
95375
Tổng: 2
51750
Tổng: 5
2016
64581
Tổng: 9
79843
Tổng: 7
31142
Tổng: 6
01381
Tổng: 9
85236
Tổng: 9
47674
Tổng: 1
91479
Tổng: 6
55986
Tổng: 4
22632
Tổng: 5
61973
Tổng: 0
72030
Tổng: 3
92452
Tổng: 7
04998
Tổng: 7
29639
Tổng: 2
29707
Tổng: 7
20979
Tổng: 6
52091
Tổng: 0
73368
Tổng: 4
52462
Tổng: 8
66074
Tổng: 1
39593
Tổng: 2
89476
Tổng: 3
61570
Tổng: 7
44896
Tổng: 5
66898
Tổng: 7
23808
Tổng: 8
37392
Tổng: 1
78162
Tổng: 8
89525
Tổng: 7
97475
Tổng: 2
2015
93476
Tổng: 3
52970
Tổng: 7
39435
Tổng: 8
26978
Tổng: 5
73424
Tổng: 6
30628
Tổng: 0
77915
Tổng: 6
35545
Tổng: 9
11322
Tổng: 4
13137
Tổng: 0
96056
Tổng: 1
75057
Tổng: 2
85791
Tổng: 0
27297
Tổng: 6
62831
Tổng: 4
58915
Tổng: 6
74639
Tổng: 2
80260
Tổng: 6
62931
Tổng: 4
63131
Tổng: 4
12809
Tổng: 9
23368
Tổng: 4
52781
Tổng: 9
56329
Tổng: 1
92396
Tổng: 5
60233
Tổng: 6
61591
Tổng: 0
52446
Tổng: 0
07314
Tổng: 5
20754
Tổng: 9
2014
81477
Tổng: 4
23411
Tổng: 2
42354
Tổng: 9
10896
Tổng: 5
38477
Tổng: 4
04225
Tổng: 7
55145
Tổng: 9
62292
Tổng: 1
37305
Tổng: 5
77706
Tổng: 6
98606
Tổng: 6
13038
Tổng: 1
15446
Tổng: 0
47897
Tổng: 6
73172
Tổng: 9
83219
Tổng: 0
77267
Tổng: 3
96154
Tổng: 9
78196
Tổng: 5
94868
Tổng: 4
83532
Tổng: 5
21736
Tổng: 9
70173
Tổng: 0
72851
Tổng: 6
30739
Tổng: 2
06810
Tổng: 1
36439
Tổng: 2
36219
Tổng: 0
21759
Tổng: 4
59763
Tổng: 9
2013
59628
Tổng: 0
89390
Tổng: 9
88072
Tổng: 9
42671
Tổng: 8
82367
Tổng: 3
56703
Tổng: 3
29933
Tổng: 6
75180
Tổng: 8
56559
Tổng: 4
33567
Tổng: 3
05959
Tổng: 4
56259
Tổng: 4
32135
Tổng: 8
22171
Tổng: 8
50194
Tổng: 3
54106
Tổng: 6
22598
Tổng: 7
38275
Tổng: 2
85746
Tổng: 0
15241
Tổng: 5
77572
Tổng: 9
12080
Tổng: 8
63183
Tổng: 1
69378
Tổng: 5
97429
Tổng: 1
24761
Tổng: 7
22634
Tổng: 7
61492
Tổng: 1
92748
Tổng: 2
22253
Tổng: 8
2012
92416
Tổng: 7
45396
Tổng: 5
33068
Tổng: 4
30790
Tổng: 9
52582
Tổng: 0
43188
Tổng: 6
25905
Tổng: 5
98685
Tổng: 3
73438
Tổng: 1
15582
Tổng: 0
86348
Tổng: 2
64639
Tổng: 2
78446
Tổng: 0
63783
Tổng: 1
68228
Tổng: 0
02637
Tổng: 0
77131
Tổng: 4
60548
Tổng: 2
25825
Tổng: 7
24966
Tổng: 2
72199
Tổng: 8
08000
Tổng: 0
97101
Tổng: 1
05629
Tổng: 1
57581
Tổng: 9
33594
Tổng: 3
45808
Tổng: 8
38837
Tổng: 0
59488
Tổng: 6
13907
Tổng: 7
2011
12232
Tổng: 5
37842
Tổng: 6
21001
Tổng: 1
66501
Tổng: 1
65012
Tổng: 3
32504
Tổng: 4
63169
Tổng: 5
27467
Tổng: 3
02862
Tổng: 8
64556
Tổng: 1
46346
Tổng: 0
83004
Tổng: 4
69843
Tổng: 7
79218
Tổng: 9
61503
Tổng: 3
62554
Tổng: 9
74716
Tổng: 7
02023
Tổng: 5
83255
Tổng: 0
22704
Tổng: 4
92397
Tổng: 6
27625
Tổng: 7
12753
Tổng: 8
77887
Tổng: 5
65880
Tổng: 8
12409
Tổng: 9
74832
Tổng: 5
11334
Tổng: 7
93574
Tổng: 1
01057
Tổng: 2
2010
98499
Tổng: 8
38907
Tổng: 7
57496
Tổng: 5
81637
Tổng: 0
97183
Tổng: 1
95510
Tổng: 1
92115
Tổng: 6
11718
Tổng: 9
76972
Tổng: 9
50317
Tổng: 8
33010
Tổng: 1
15813
Tổng: 4
47262
Tổng: 8
00336
Tổng: 9
44149
Tổng: 3
77763
Tổng: 9
68531
Tổng: 4
36931
Tổng: 4
38480
Tổng: 8
43352
Tổng: 7
22173
Tổng: 0
88368
Tổng: 4
44808
Tổng: 8
92598
Tổng: 7
37043
Tổng: 7
54143
Tổng: 7
38551
Tổng: 6
27008
Tổng: 8
13541
Tổng: 5
77297
Tổng: 6
2009
50320
Tổng: 2
13357
Tổng: 2
12177
Tổng: 4
51323
Tổng: 5
07855
Tổng: 0
75510
Tổng: 1
75781
Tổng: 9
23967
Tổng: 3
36143
Tổng: 7
85563
Tổng: 9
40830
Tổng: 3
42871
Tổng: 8
53099
Tổng: 8
86668
Tổng: 4
79977
Tổng: 4
71200
Tổng: 0
47662
Tổng: 8
99266
Tổng: 2
82422
Tổng: 4
01608
Tổng: 8
69666
Tổng: 2
18716
Tổng: 7
63739
Tổng: 2
49465
Tổng: 1
16165
Tổng: 1
58252
Tổng: 7
85460
Tổng: 6
15541
Tổng: 5
29874
Tổng: 1
81793
Tổng: 2
2008
62071
Tổng: 8
66358
Tổng: 3
54231
Tổng: 4
79381
Tổng: 9
42610
Tổng: 1
95491
Tổng: 0
89661
Tổng: 7
29445
Tổng: 9
65182
Tổng: 0
62771
Tổng: 8
25452
Tổng: 7
73924
Tổng: 6
55196
Tổng: 5
59837
Tổng: 0
26289
Tổng: 7
37835
Tổng: 8
86537
Tổng: 0
53362
Tổng: 8
19020
Tổng: 2
22949
Tổng: 3
13876
Tổng: 3
28434
Tổng: 7
21688
Tổng: 6
57531
Tổng: 4
04019
Tổng: 0
35991
Tổng: 0
89636
Tổng: 9
43141
Tổng: 5
54469
Tổng: 5
40178
Tổng: 5
2007
80884
Tổng: 2
36054
Tổng: 9
48891
Tổng: 0
46460
Tổng: 6
33106
Tổng: 6
22289
Tổng: 7
65197
Tổng: 6
08842
Tổng: 6
41751
Tổng: 6
43817
Tổng: 8
45499
Tổng: 8
04947
Tổng: 1
28448
Tổng: 2
69576
Tổng: 3
89934
Tổng: 7
24510
Tổng: 1
48510
Tổng: 1
31195
Tổng: 4
41002
Tổng: 2
85617
Tổng: 8
04666
Tổng: 2
04583
Tổng: 1
36524
Tổng: 6
77074
Tổng: 1
80843
Tổng: 7
22314
Tổng: 5
45130
Tổng: 3
42509
Tổng: 9
80126
Tổng: 8
34722
Tổng: 4
2006
94962
Tổng: 8
14977
Tổng: 4
05060
Tổng: 6
37716
Tổng: 7
22762
Tổng: 8
99608
Tổng: 8
33769
Tổng: 5
63724
Tổng: 6
62558
Tổng: 3
47384
Tổng: 2
54315
Tổng: 6
37573
Tổng: 0
23679
Tổng: 6
16421
Tổng: 3
34175
Tổng: 2
16549
Tổng: 3
66298
Tổng: 7
58698
Tổng: 7
38653
Tổng: 8
35221
Tổng: 3
36231
Tổng: 4
97735
Tổng: 8
08080
Tổng: 8
14425
Tổng: 7
21173
Tổng: 0
67156
Tổng: 1
30381
Tổng: 9
73371
Tổng: 8
71436
Tổng: 9
22634
Tổng: 7
2005
09946
Tổng: 0
47678
Tổng: 5
46216
Tổng: 7
06615
Tổng: 6
60256
Tổng: 1
84464
Tổng: 0
24795
Tổng: 4
84860
Tổng: 6
43990
Tổng: 9
72718
Tổng: 9
77533
Tổng: 6
85287
Tổng: 5
28979
Tổng: 6
83519
Tổng: 0
57506
Tổng: 6
13114
Tổng: 5
74793
Tổng: 2
94294
Tổng: 3
10230
Tổng: 3
22003
Tổng: 3
74081
Tổng: 9
34300
Tổng: 0
95008
Tổng: 8
74258
Tổng: 3
03464
Tổng: 0
09008
Tổng: 8
67471
Tổng: 8
89348
Tổng: 2
09824
Tổng: 6
74087
Tổng: 5
2004
55142
Tổng: 6
39616
Tổng: 7
27373
Tổng: 0
95201
Tổng: 1
71136
Tổng: 9
16066
Tổng: 2
02549
Tổng: 3
73287
Tổng: 5
94178
Tổng: 5
67239
Tổng: 2
33767
Tổng: 3
09980
Tổng: 8
82714
Tổng: 5
16968
Tổng: 4
01651
Tổng: 6
22315
Tổng: 6
02950
Tổng: 5
14849
Tổng: 3
99148
Tổng: 2
35656
Tổng: 1
71781
Tổng: 9
17431
Tổng: 4
15482
Tổng: 0
21705
Tổng: 5
86280
Tổng: 8
90198
Tổng: 7
92382
Tổng: 0
71494
Tổng: 3
60864
Tổng: 0
45183
Tổng: 1
2003
56735
Tổng: 8
77129
Tổng: 1
06537
Tổng: 0
62817
Tổng: 8
84139
Tổng: 2
39971
Tổng: 8
90737
Tổng: 0
61401
Tổng: 1
29505
Tổng: 5
26642
Tổng: 6
93995
Tổng: 4
96384
Tổng: 2
87172
Tổng: 9
94267
Tổng: 3
74699
Tổng: 8
62399
Tổng: 8
29841
Tổng: 5
91529
Tổng: 1
93912
Tổng: 3
32285
Tổng: 3
80619
Tổng: 0
50691
Tổng: 0
32828
Tổng: 0
08879
Tổng: 6
18001
Tổng: 1
27051
Tổng: 6
86349
Tổng: 3
05721
Tổng: 3
10161
Tổng: 7
10122
Tổng: 4

Hướng dẫn cách xem thống kê giải đặc biệt xsmb theo tháng

Ý nghĩa của chức năng tk giải đặc biệt hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các GĐB miền Bắc đã ra theo từng tháng từ năm 2003 trở lại đây. Như vậy tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và tra cứu được ĐB của bất cứ tháng nào của năm thay vì phải dò từng bảng kết quả riêng biệt.

Cụ thể ở bảng thống kê tháng, cho phép người dùng lựa chọn xem thông tin từ tháng 1 đến tháng 12. Sau khi chọn Xem kết quả, hệ thống sẽ hiển thị ngay các nội dung sau:

  • Danh sách các giải đặc biệt của tất cả các ngày trong tháng đó từ năm 2020 ngược trở lại đến năm 2003 tương ứng với khoảng thời gian 17 năm.
  • Đi kèm bộ số đặc biệt là tổng đề đã được thông tin sẵn

Từ bảng dữ liệu này, người dùng không chỉ xem được kết quả từng ngày trong tháng mà còn có thể theo dõi quy luật và đối chiếu giữa các năm của cùng một tháng. Đây chắc chắn là một công cụ thống kê không thể thiếu giúp người chơi Phân tích XS 3 miền hiệu quả.

anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất